กรณีที่ต้องการใช้ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ในการดาวน์โหลดเอกสาร มีวิธีการดังนี้

วิธีการ Download File เอกสารจาก Google Chrome

  วิธีการ Download File เอกสารจาก Microsoft Edge

if can not download please CLICK

ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่

ทุนสนับสนุนเงินสมทบ
ในการทำวิจัย

ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัยสำหรับ
อาจารย์รุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย

ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เงินอุดหนุนการวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร์

ทุนสนับสนุน
การไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ