ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่

ทุนสนับสนุนเงินสมทบ
ในการทำวิจัย

ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย

ทุนสนับสนุน
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เงินอุดหนุนการวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร์

ทุนสนับสนุน
การไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ