ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่

ทุนสนับสนุนเงินสมทบ
ในการทำวิจัย

ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัยสำหรับ
อาจารย์รุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย

ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ทุนสนับสนุน
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เงินอุดหนุนการวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร์

ทุนสนับสนุน
การไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ