ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย

      เป็นทุนระยะสั้น 1 ปี  วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยและสิ้นสุดทุนวิจัย และมีช่วงรอยต่อระหว่างดำเนินการเสนอขอรับทุนใหม่ ให้สามารถทำงานวิจัย และผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่มีการเตรียมการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัย พ.ศ. 2561 

  จำนวนเงินทุนไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ  ภายในระยะเวลา 1 ปี

การสมัครขอรับทุน :
          1. กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ  3  รอบ
              รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน  ของทุกปี
              รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม  ของทุกปี
              รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม  ของทุกปี
          2. กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป
          3. เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

   

  เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

           1. ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
           2. รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

  นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์ (โอเล่)

  อีเมล์: nithinant.pon@mahidol.ac.th

  โทร: 0 2201 5040