ศาสตราจารย์ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
Professor Rutaiwan Tohtong, Ph.D.


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
rutaiwan.toh@mahidol.ac.th โทร 02-201-5004

พี่อ้อย

นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย


รักษาการหัวหน้างานวิจัย

rungrawee.tan@mahidol.ac.th  โทร 02-201-5044

null

นางสาวอรวรรณ ไวทยะสิน

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมงานวิจัย (นักวิชาการศึกษา)

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
orawan.wai@mahidol.ac.th โทร 02-201-5049

null

นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
nithinant.pon@mahidol.ac.th  โทร 02–201-5040

null

นางสาววิชชุดา พลสาย

นักวิชาการศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (โลกศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
witchuda.pon@mahidol.ac.th โทร 02-201-5043

null

นางสาววรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ

นักวิชาการศึกษา

วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
worawan.dac@mahidol.ac.th โทร 02-201-5041

null

นางสาวปิยะธิดา ละม้าย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
piyatida.lam@mahidol.ac.th โทร 02-201-5041

null

นางฐานิศวร์ ธนะเจริญพงศ์

โทร 02-201-5043