02 278 8200

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

0 25791370 - 9

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

02-343-1500

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

0 2832 9200

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

0-2579-7435

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

02-017 5555

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

0-2564-7000

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

0 2564 6500

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

02-564-6900

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

0 2564 7100

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

0 2564 6700

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

02-580-9729-31

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

0 2612 1555

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

02-266-6609

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

02-386-1393-5

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

02-260-8560-4

เจแปนฟาวน์เดชั่น