ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย

          เป็นการให้ทุนสนับสนุนในการจ้างผู้ช่วยวิจัย เพื่อช่วยทำงานวิจัยให้กับอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยและมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกรองรับ โดยผู้ช่วยวิจัยสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงานเต็มเวลา และ ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย พ.ศ. 2555 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

          จำนวนเงินทุนให้ตามวุฒิการศึกษาของผู้ช่วยวิจัย  โดยมีระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี

การสมัครขอรับทุน :

          1.  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี
          2.  การแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วัน หลังจากยื่นแบบเสนอขอรับทุนฯ พร้อมหลักฐานประกอบครบถ้วน
          3.  เอกสารประกอบการขอรับทุน

 • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 3  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
 • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)
 • สำเนาสัญญาทุน หรือเอกสารยืนยันการรับทุนของโครงการวิจัยที่รองรับผู้ช่วยวิจัย
 • ประวัติผู้ช่วยวิจัย (Curriculum Vitae)
 • เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย (กรณี : ผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา)

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :


1.  ให้ผู้ไดรับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
2.  รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

  • แบบเสนอขอทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 
  • รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนคณะวิทยาศาสตร์  
  • แนวทางในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  • แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 

  นางสาววิชชุดา พลสาย (บุ้ง)

  อีเมล์: witchuda.pon@mahidol.ac.th

  โทร: 0 2201 5043