งานวิจัย

  • ที่ตั้ง

    ห้อง K137 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • ติดต่อโทร

    โทรศัพท์ : 02-201-5040-44
    โทรสาร : 02- 201-5042