งานวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการส่งข้อตกลง Material Transfer Agreement ไปยังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบข้อความในเอกสารและดำเนินการให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลงนั้น

การขอรับคำรับรองในข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ

ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังนี้

  1. หนังสือนำส่งเอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
  2. แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ จำนวน 1 ชุด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    1. คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้วัตถุทางชีวภาพ จะต้องใช้แบบฟอร์มข้อตกลงของมหาวิทยาลัยมหิดล
    2. คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับวัตถุทางชีวภาพ จะใช้แบบฟอร์มจากหน่วยงานของผู้ให้วัตถุทางชีวภาพ
  3. Checklist ประกอบการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย
  4. แบบสรุปโครงการวิจัยโดยย่อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)