รางวัลผลงานตีพิมพ์

เป็นรางวัลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำวิจัย

กรณีที่ต้องการใช้ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ในการดาวน์โหลดเอกสาร มีวิธีการดังนี้

 วิธีการ Download File เอกสารจาก Google Chrome

  วิธีการ Download File เอกสารจาก Microsoft Edge

เอกสารแนบประกอบการขออนุมัติเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

(Update April 2564)