รางวัลผลงานตีพิมพ์

เป็นรางวัลตอบแทนสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำวิจัย

if can not download please CLICK