ทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

          เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ผู้ฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัย และสามารถทำงานวิจัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนเป็นค่าเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางทุกประเภท ในอัตราปกติที่ยังไม่มีส่วนลด รวมทั้งการใช้น้ำบริสุทธิ์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น และค่าบริการกล้องของหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเตรียมตัวอย่าง วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น

   

    • ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท/ คน/ ปี
    • ผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานมากกว่า 5 ปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          – ประเภทที่ 1 ผู้ขอรับทุนไม่มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หรือได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท/ คน (ระยะเวลาใช้เงินทุนไม่เกิน 3 ปี)
          – ประเภทที่ 2 ผู้ขอรับทุนได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยมากกว่า 700,000 บาทต่อปี ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท/ คน (ระยะเวลาใช้เงินทุนไม่เกิน 3 ปี)

  • ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนมีการใช้เครื่อง Flow Cytometer มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยเครื่องมือกลาง และ/หรือ Inverted Confocal Laser Scanning Microscope, Transmission Electron Microscope และ Field Emission Scanning ElectronMicroscope มากกว่าร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการใช้เครื่องมือทั้งหมด จะพิจารณาเพิ่มวงเงินที่ให้การสนับสนุนอีกโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท

การสมัครขอรับทุน :

          1.  กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 4  รอบ
              รอบที่ 1    ภายในวันที่   31   ธันวาคม     ของทุกปี
              รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   มีนาคม      ของทุกปี
              รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   มิถุนายน     ของทุกปี
              รอบที่ 4    ภายในวันที่   30   กันยายน     ของทุกปี
          2.  กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังครบกำหนดปิดรับสมัครทุนในแต่ละรอบ
          3.  เอกสารประกอบการขอรับทุน
                1) แบบเสนอขอรับทุน
                2) โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน (ฉบับย่อ) ประกอบด้วย
                    – ชื่อโครงการ
                    – บทคัดย่อ (abstract) ของโครงการที่เสนอขอ
                    – วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
                    – ประโยชน์และผลงานวิจัยของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ
                3) ผลผลิต (output) ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ ครั้งที่ผ่านมา เช่น สำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานตีพิมพ์ การผลิตนักศึกษา เป็นต้น

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

           1. ผู้รับทุนต้องส่งผลผลิต (Output) ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโนครั้งที่ผ่านมา เช่น สำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงานตีพิมพ์ และการผลิตนักศึกษา เป็นต้น  ที่ได้รับทุนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป
           2. ผู้รับทุนขอรับการสนับสนุนทุนได้ปีละ 1 ครั้ง และจะสามารถขอรับทุนครั้งต่อไปได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับทุนเดิม

นางสาวปิยะธิดา ละม้าย (นาย)

อีเมล์: piyatida.lam@mahidol.ac.th

โทร: 0 2201 5041