เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจของงานวิจัย

งานวิจัยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นสังคมวิจัยที่เข้มแข็ง นักวิจัยทุกคนสามารถทำงานวิจัยตามความสนใจได้อย่างสะดวกและมีความสุข เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายเป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

null

นโยบายด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

1. มุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารงานวิจัยเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  วิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ
3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และมีการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงพาณิชย์
4. สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ภารกิจของงานวิจัย

1. มุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารงานวิจัยเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  วิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ
3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และมีการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงพาณิชย์
4. สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

null