กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย/อบรมสัมมนา

  • กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย/อบรมสัมมนา
  • กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
  • อบรมสัมมนา

ผลงานวิจัยของคณะ

คืบหน้างานวิจัย “สารสกัดกระชาย ต้าน COVID-19” ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์รามา ม.มหิดล และ TCELS

คืบหน้างานวิจัย “สารสกัดกระชาย ต้าน COVID-19” ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์รามา ม.มหิดล และ TCELS

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมใหม่ “วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิกโควิด-19” และ “วัคซีนซับยูนิตโควิด-19 แบบเฮกซะโปร” เตรียมพัฒนาต่อยอดวิจัยวัคซีนป้องกันมะเร็ง
และโรคอุบัติใหม่

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมใหม่ “วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิกโควิด-19” และ “วัคซีนซับยูนิตโควิด-19 แบบเฮกซะโปร” เตรียมพัฒนาต่อยอดวิจัยวัคซีนป้องกันมะเร็ง
และโรคอุบัติใหม่

หน่วยงานภายใต้งานวิจัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง