คำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

งานวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยและนักศึกษา ในการจัดเตรียมแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักวิจัยและนักศึกษาที่ดำเนินการวิจัยและทดลองในมนุษย์จะต้องส่งเอกสารตามแบบเสนอขอคำรับรองเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การขอรับคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังนี้

  1. หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอคำรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
    Download ตัวอย่างหนังสือสำหรับ นักศึกษา / อาจารย์ 
  2. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมเอกสารประกอบการขอคำรับรองฯ (ตามระเบียบของคณะกรรมการฯ)
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยพร้อมเอกสารประกอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง