ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่

          เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ ที่ปฏิบัติงานจริงที่คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 2 ปี  สามารถเริ่มทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท  กรณีที่ครุภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า 200,000 บาท สามารถนำเงินทุนสมทบกับผู้ขอทุนอื่นหรือแหล่งทุนอื่นได้

          สนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท  กรณีที่ครุภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า 200,000บาท สามารถนำเงินทุนสมทบกับผู้ขอทุนอื่นหรือแหล่งทุนอื่นได้

สนับสนุนให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ที่ปฏิบัติงานจริงที่คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 2 ปี โดยสนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท  กรณีที่ครุภัณฑ์มีมูลค่าสูงกว่า 200,000 บาท สามารถนำเงินทุนสมทบกับผู้ขอทุนอื่นหรือแหล่งทุนอื่นได้

การสมัครขอรับทุน :
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2. ข้อเสนอโครงการที่ใช้รองรับ
3. ใบเสนอราคา พร้อมคู่เทียบ รวม 3 บริษัท

นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์ (โอเล่)

อีเมล์: nithinant.pon@mahidol.ac.th

โทร: 0 2201 5040