ความปลอดภัยทางชีวภาพ (ฺBiosafety)

 

งานวิจัย มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการเสนอโครงการของนักวิจัยเพื่อขอคำรับรองความ ปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลงพาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent) จะต้องส่งเอกสารตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลทั่วไป

 

ขอบข่ายการพิจารณา 

เป็นโครงการวิจัยที่

1. อยู่ในขอบข่ายของประเภทการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลงพาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent)
2. เป็นบุคลากรที่ทำงานวิจัยที่ดำเนินการในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การขอรับคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.   หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2.   เอกสารประกอบการขอคำรับรองฯ  จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์มาที่ musc.biosafety@hotmail.com

  • แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ใช้ยื่นจะขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยง
  • โครงการวิจัยฉบับย่อที่มีวิธีดำเนินการวิจัย พร้อมประวัตินักวิจัย
  • แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
  • ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)

Download แบบฟอร์ม (The links below are compatible with  Safari, Firefox , but not Google Chrome and Microsoft Edge.)  if can not download please Click

พระราชบัญญัติและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการขอคำรับการพิจารณาโครงการ

การขอรับคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.   หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2.   เอกสารประกอบการขอคำรับรองฯ  จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์มาที่ musc.biosafety@hotmail.com

  • แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ใช้ยื่นจะขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยง
  • โครงการวิจัยฉบับย่อที่มีวิธีดำเนินการวิจัย พร้อมประวัตินักวิจัย
  • แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
  • ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)
แบบฟอร์มการขอคำรับรอง

Download แบบฟอร์ม (The links below are compatible with  Safari, Firefox , but not Google Chrome and Microsoft Edge.)  if can not download please Click

พ.ร.บ. และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการจดแจ้งเชื้อโรค