ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

งานวิจัย มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการเสนอโครงการของนักวิจัยเพื่อขอคำรับรองความ ปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลงพาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent) จะต้องส่งเอกสารตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลทั่วไป

ขอบข่ายการพิจารณา 

เป็นโครงการวิจัยที่

1. อยู่ในขอบข่ายของประเภทการวิจัยและทดลองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม งานวิจัยที่มีการใช้แมลงพาหะ (arthropod vector) และ/หรือใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent)
2. เป็นบุคลากรที่ทำงานวิจัยที่ดำเนินการในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การขอรับคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.   หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2.   เอกสารประกอบการขอคำรับรองฯ  จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์มาที่ muscbiosafety@mahidol.ac.th

 • แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองหรือการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ใช้ยื่นจะขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยง
 • โครงการวิจัยฉบับย่อที่มีวิธีดำเนินการวิจัย พร้อมประวัตินักวิจัย
 • แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
 • ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)

สอบถามได้ที่: ฝ่ายเลขานุการ โทร. 02 201 5042 สำนักงานคณบดี งานวิจัย ห้อง K133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Download แบบฟอร์ม (The links below are compatible with  Safari, Firefox , but not Google Chrome and Microsoft Edge.)  if can not download please Click

พระราชบัญญัติและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. Check list แบบประเมินสถานที่ห้องปฏิบัติการ
 2. แบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ประกอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1
 3. แบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ประกอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2
 4. แนวทางการแนบเอกสารเรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ประกอบการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1
 5. แนวทางการแนบเอกสารเรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ประกอบการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 2
 6. แบบฟอร์มรายการเชื้อโรคหรือพิษจาสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
ขั้นตอนการขอคำรับการพิจารณาโครงการ

การขอรับคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้ที่ประสงค์จะขอคำรับรองฯ สามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.   หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอคำรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพจากหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2.   เอกสารประกอบการขอคำรับรองฯ  จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์มาที่ muscbiosafety@mahidol.ac.th

 • แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองหรือการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งแบบเสนอโครงการวิจัยที่ใช้ยื่นจะขึ้นอยู่กับประเภทของความเสี่ยง
 • โครงการวิจัยฉบับย่อที่มีวิธีดำเนินการวิจัย พร้อมประวัตินักวิจัย
 • แบบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
 • ใบรับรองการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ถ้ามี)

สอบถามได้ที่: ฝ่ายเลขานุการ โทร. 02 201 5042 สำนักงานคณบดี งานวิจัย ห้อง K133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

แบบฟอร์มการขอคำรับรอง

Download แบบฟอร์ม (The links below are compatible with  Safari, Firefox , but not Google Chrome and Microsoft Edge.)  if can not download please Click

พ.ร.บ. และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการจดแจ้งเชื้อโรค
การประเมินห้องปฏิบัติการ

 1. Check list แบบประเมินสถานที่ห้องปฏิบัติการ
 2. แบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ประกอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1
 3. แบบตรวจประเมินลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ประกอบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2
 4. แนวทางการแนบเอกสารเรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ประกอบการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1
 5. แนวทางการแนบเอกสารเรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตมีไว้ในครอบครองและการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ประกอบการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 2
 6. แบบฟอร์มรายการเชื้อโรคหรือพิษจาสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558