ทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

          เป็นทุนสนับสนุนเงินบางส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ขอทุนจะต้องมีทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น มาประกอบการพิจารณา  และมีรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อที่จะนำเสนอ

  • สนับสนุน 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
  • คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดสรรเป็น “ทุนสมทบ”  กับทุนสนับสนุนที่ได้รับจากภาควิชา/หลักสูตร/และแหล่งทุนอื่น ซึ่งการให้ทุนให้เป็นค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายจากเงินคณะวิทยาศาสตร์  โดยไม่เกินจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

การสมัครขอรับทุน :

          ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
            1) แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
            2) เอกสารประกอบการขอรับทุน

                – สำเนาหนังสือเชิญ (สำหรับวิทยากร)

                – เอกสารตอบรับการเสนอผลงาน (ระบุประเภทการเสนอผลงาน)

                – บทคัดย่อ (ระบุรายชื่อเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อ)

                – กำหนดการ / รายละเอียดการประชุม

                – รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใส่รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามฟอร์มที่กำหนดให้)

                – เอกสารชี้แจงการนำเสนอผงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

                – ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

                – เอกสารการได้รับ / ยื่นขอทุนสนับสนุนการเดินทาง

 

ในการขอรับทุนอุดหนุนฯ ขอให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการส่งแบบเสนอขอรับทุนมายังงานวิจัย อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่  31  กรกฎาคม ของทุกปี  หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการให้ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม   หากเลยกำหนดนี้ คณะฯ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแบบเสนอขอรับทุนฯ ดังกล่าว

เมื่อได้รับการอนุมัติทุน ผู้ได้รับทุนต้องดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายทุนฯ ไปยังงานคลังและพัสดุ ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกำหนดปิดรับอนุมัติหลักการตามประกาศจากงานคลังและพัสดุ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

          หลังจากที่ผู้ขอรับทุนกลับมาจากการนำเสนอผลงานแล้วต้องส่งรายงานแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พร้อมสำเนากากตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าทำวีซ่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมหนังสือนำส่งจากหัวหน้าภาควิชามากยังงานวิจัย

นางสาวปิยะธิดา ละม้าย (นาย)

อีเมล์: Piyatida.lam@mahidol.edu

โทร: 0 2201 5041