ทุนงบประมาณแผ่นดิน (งบ ววน.)

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2564 (Strategic Fund)

นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 16 โปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อ หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund

ปีงบประมาณ 2564

กำหนดการรับสมัคร

  • นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 4 ชุด + CD 1 แผ่น ผ่านภาควิชา มาที่ งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง K137 *** ภายในพุธวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ***
  • กำหนดการแจ้งผล                     วันที่  25 ธันวาคม 2563
  • เริ่มสัญญาโครงการ                    วันที่  2 มกราคม 2564
  • รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน     กรกฎาคม 2564
  • รายงานครบ1 ปี                         เดือน ธันวาคม 2564

 Download แบบฟอร์มและประกาศได้ที่  กองบริหารงานวิจัย

⭐️ สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจาปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

กำหนดการรับสมัคร

  • นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการ หัวหน้าโครงการลงนามจริง จำนวน 3 ฉบับ พร้อม ไฟล์ word และ PDF ผ่านภาควิชามายังงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง K137 *** ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ***
  • ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS *** ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.***

** เอกสารตัวจริง และไฟล์ข้อมูล ต้องมีเนื้อหาตรงกับในระบบ NRIIS **

 Download แบบฟอร์มและประกาศได้ที่  กองบริหารงานวิจัย 

⭐️สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจาปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7PMU