วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 (หน่วยงานรับรองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.)

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565

🗓ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสุนนทุน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 เมษายน 2565 และรับสมัครโครงการผ่านระบบออนไลน์ (www.eef.or.th) วันที่ 7 – 29 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.