วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 (หน่วยงานรับรองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.)

The National Research Foundation of Korea (NRF)
เรื่องการให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

🗓หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารการขอรับทุนมายัง วช. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

NIH Exploratory/Developmental Research Grant:
Dissemination and Implementation Research in Health
(R21 Clinical Trial Optional)

🗓เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 3/2022 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

NIH Research Project Grant: Dissemination and Implementation Research in Health (R01 Clinical Trial Optional)

🗓เปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่ 3/2022 ตั้งแต่วันที่ 15พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย