ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมใหม่ “วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิกโควิด-19” และ “วัคซีนซับยูนิตโควิด-19 แบบเฮกซะโปร” เตรียมพัฒนาต่อยอดวิจัยวัคซีนป้องกันมะเร็ง
และโรคอุบัติใหม่

ม.มหิดล ค&#36

Read article

ค้นพบปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องนิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา และลักษณะทางอณูพันธุศาสตร์ของปลิงน้ำจืดวงศ์ย่อย Hirodinae สกุล Hirudinaria ในประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน

Read article

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบพืชนิดใหม่ของโลก ในประเทศไทย

พืชชนิดใหม่ อาจมีประสิทธิภาพนำมาใช้เป็นพืชอาหารหรือเครื่องเทศ ไม้ดอกไม้ประดับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Read article

การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี RT-LAMP

ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมวิจัยชุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี RT-LAMP

Read article