ทุนส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่

        เป็นทุนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่เคยได้รับทุนวิจัยภายนอกคณะแล้วอย่างน้อย 1 ทุนหรืออยู่ระหว่างขอทุน หรือเคยเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกคณะแล้วไม่ได้รับการสนับสนุน และมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับ  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ไม่มีทุนสามารถทำวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้

      จำนวนเงินทุนไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

การสมัครขอรับทุน :

          1)     กำหนดการรับสมัครทุน เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน  ปีละ 3  รอบ
                  รอบที่ 1    ภายในวันที่   30   เมษายน         ของทุกปี
                  รอบที่ 2    ภายในวันที่   31   สิงหาคม        ของทุกปี
                  รอบที่ 3    ภายในวันที่   30   ธันวาคม        ของทุกปี

          2)     กำหนดเวลาแจ้งผลการพิจารณาทุน  ก่อนกำหนดปิดรับสมัครทุนรอบถัดไป         

          3)     เอกสารประกอบการขอรับทุน

  • แบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมประวัติและประสบการณ์วิจัย  ตามแบบ SC: 01  จำนวน 10  ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
  • ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

          1)   ให้ผู้ได้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1
          2)   รายงานผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน  1 ปี หลังจากที่ได้รับทุนหากไม่มีผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

นางสาววิชชุดา พลสาย (บุ้ง)

อีเมล์: witchuda.pon@mahidol.ac.th

โทร: 0 2201 5043