ทุนสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย

          เป็นเงินที่คณะให้สมทบ (Top up) จากทุนวิจัยที่อาจารย์รุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 40 ปี) ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (วงเงินระหว่าง 150,000-500,000 บาท/ปี) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ และส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอรับทุนวิจัย ที่มีการแข่งขัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยอาจารย์สามารถขอรับการสมทบได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้อายุจะต้องไม่เกิน 40 ปี และโครงการวิจัยนั้นๆ ไม่เคยได้รับเงินสมทบมาก่อน

  • กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล (200,000 บาท/1ปี)  จะได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุ วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ภายใน 1 ปี
  • กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ยกเว้นทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุและค่าใช้สอย (โดยค่าใช้สอยไม่่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินในแต่ละปี) วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ภายใน 2 ปี ปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท
  • กรณีที่อาจารย์ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุและค่าใช้สอย (โดยค่าใช้สอยไม่่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินในแต่ละปี) วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ภายใน 2 ปี ปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท โดยในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1 หากผู้รับทุนมีผลงานตีพิมพ์ได้ตามเงื่อนไขของทุนหลักจะได้รับการสนับสนุนจำนวนเงิน 150,000 บาท ภายใน 1 ปี ส่วนผู้รับทุนที่ไม่มีผลงานฯ ตามเงื่อนไขฯ จะแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 งวด คือ งวดแรก 50,000 บาท และงวดที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมผลงานตีพิมพ์ฯ ตามเงื่อนไขฯ

การสมัครขอรับทุน :

          ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัยต้องขอรับการสนับสนุนภายใน 90 วัน หลังจากทำสัญญารับทุนวิจัยหลัก หากเลยกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ของรับการสนับสนุนฯ โดยให้แจ้งให้คณะฯ ทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบเสนอขอรับการสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ CD 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
2. รายละเอียดงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. สำเนาสัญญาทุน หรือเอกสารยืนยันการได้รับทุนของโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะ
4. ประวัติผู้ขอรับทุน (Curriculum Vitae)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุน :

          ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 1 ปี สำหรับการให้ทุนต่อในปีที่ 2 จะพิจารณาจากผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในปีที่ 1 โดยสามารถใช้รายงานฉบับเดียวกันกับที่ใช้ส่งให้กับแหล่งทุนได้ พร้อมกับแบบฟอร์มรายงานของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบฯ จำนวน 3 ชุด

นางสาวอรุณี สุวรรณงาม (ทราย)

อีเมล์: arunee.suw@mahidol.ac.th

โทร: 0 2201 5041