เงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

        เป็นเงินอุดหนุนการวิจัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำงานวิจัย

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 

      การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือนของอาจารย์

การสมัครขอรับทุน :

          ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
             1) แบบเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
             2) รายละเอียดโครงการวิจัย (ไม่เกิน 2 หน้า และระบุวันที่เริ่มดำเนินโครงการวิจัย)
             3) สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้ายก่อนเสนอขอทุน) หรือคำสั่งบรรจุ หรือหนังสือรับรองที่ระบุเงินเดือนที่ได้รับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์ (โอเล่)

อีเมล์: nithinant.pon@mahidol.ac.th 

โทร: 0 2201 5040