ทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร์

        ทุนนักวิทยาศาสตร์ เป็นทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย  เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ผลิตผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และสังคม โดยมีระยะเวลาภายใน 2 ปี จำนวนเงินทุนโครงการละไม่เกิน 250,000 บาท  ในปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร์ ปี 2552 

    ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  จำนวนเงินทุนโครงการละไม่เกิน 250,000 บาท  ในปีแรกไม่เกิน 150,000 บาท 

การสมัครขอรับทุน :

          ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถทำได้ตลอดทั้งปี โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
             1) แบบเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าภาควิชามายังงานวิจัย
             2) รายละเอียดโครงการวิจัย (ไม่เกิน 2 หน้า และระบุวันที่เริ่มดำเนินโครงการวิจัย)
             3) สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้ายก่อนเสนอขอทุน) หรือคำสั่งบรรจุ หรือหนังสือรับรองที่ระบุเงินเดือนที่ได้รับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นางสาวอรวรรณ ไวทยะสิน (ก้อย)

อีเมล์: orawan.wai@mahidol.edu

โทร: 0 2201 5049