วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ
(Intelligent Digital Fabrication) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2)

Go to Top