การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

•   แนวทางการยื่นเอกสารขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครั้งแรก (กรณีในโครงการมีเฉพาะนักวิจัยชาวไทย)

•   ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
•   แบบคำขออนุญาต เพื่อเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อส/ว – 01)
•   ประวัติผู้ร่วมศึกษาวิจัย (อส/ว – 02)
•   แบบเสนอโครงการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (อส/ว – 03)
•   แบบเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อส/ว – 04)
•   คำขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
•   แบบฟอร์มให้การรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
•   คำอธิบาย

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครั้งแรก (กรณีในโครงการมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วม)

•   ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
•   Application to study or conduct research within protected forest areas in thailand (DNP/T – 01)
•   Biographical data of research collaborator (DNP/T – 02)
•   แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (อส/ว – 03)
•   Terms and Conditions of Co-Research Permit for conducting Study Research in Protected Areas (DNP/T – 04)
•   คำขออนุญาตเข้าไปล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
•   แบบฟอร์มให้การรับรองและร่วมรับผิดชอบโครงการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
•   แบบฟอร์มให้การรับรองนักวิจัยชาวต่างประเทศ
•   คำอธิบาย

รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม